Circles | Hartelijk dank u, zo spraken de planten

Liza Voetman & Inge Meijer

Inge Meijer's Car Garden video in de Tropische Kas tijdens Langstme, de Derde Triƫnnale van Beetsterzwaag, 2021 (foto: Sjoerd Knol)

In oersetting fan Liza Voetman har ynterview mei Inge Meijer folget meikoarten.