Krystwinsk 2021

Werk van Carmen Schabracq in Kunsthuis SYB. Foto: Sjoerd Knol

Keunsthûs SYB sjocht tankber werom op in rûzich mar goed jier.

Wy tankje alle keunstners, besikers, buorlju, meiwurkers, frijwilligers, partners en fûnsen foar harren bydrage oan ús programmearring en winskje elts hiele moaie feestdagen en in goed en sûn 2022!