26 February 2022

A Reading of Bitterswiet

Lêsmiddei

Hjirby nûgje wy jo fan herten út foar A Reading of Bitterswiet yn Keunsthûs SYB op sneon 26 febrewaris fan 14:00 – 16:00 oere.

Op dy middei sil Liza yn e mande mei de oanwêzigen gedichten lêze fan dichteres, sjoernaliste en fersetslid Tiny Mulder, ien fan Sappho en in tekst oer “bittersweet” fan Anne Carson.

Jo binne útnûge om mei te lêzen en Tiny har wurden sprekken, priuwen of sizzen te hearren, mar ek om allinnich te harkjen. “Ik sil sels wrakselje mei de taal en de klanken, mar perfeksje is net it doel fan de byienkomst, ferbining wol.”

We sjogge jo graach yn Keunsthûs SYB!