20 March 2022

Einpresintaasje Liza Prins

yn Keunsthûs SYB

Oanomme snein 20 maart presintearret Liza Prins har projekt Bitterswiet – A Tiny Mulder Inquiry yn Keunsthûs SYB.

Jo binne fan herten útnûge fan 13:00 – 17:00 oere foar de iepen middei. Om 15:00 oere sil Liza har ûndersyk en befinings presinterje.

Liza hat har yn de perioade fan de residinsje ferdjieppe yn it wurk en libben fan skriuwer, dichter, sjoernalist en lid fan it Fryske ferset Tiny Mulder.

De einpresintaasje sil in iepen middei wêze fan stimmen en klanken en dêr’t spontaan mei-inoar foarlêzen wurde sil. Liza sil ek har briefwiksel mei Alina Lupu presintearje.