9 o/m 22 March 2015

KUHNTRADICTIONS

Academie Minerva

Iepening: vrijdag 13 maart, 20:00 oere Eksposysje: 14-22 maart, 13:00-17:00 oere Foar it projekt Kuhntradictions, in oparbeidzjen mei Akademy Minerva, feroaret Keunsthûs SYB yn in laboratoarium fan tinseksperiminten en ûndersykje de studinten hoe’t abstrakte/konseptuele saken as startpunt tsjinje kinne foar it meitsjen fan wurk. Stel dat jo in kat yn in doaze stopje, jo dogge […]

15 November 2014 o/m 6 January 2015

AS DE TASKÔGER WURKET, SKÔGET DE WURKER TA – IT BEGJIN IS IT LÊSTE PART DAT MAKKE WURDE MOAT

Residency Marianna Liosi, Alessandra Saviotti

YN GEARWURKING MEI MARCEL DICKHAGE EN CATHLEEN SCHUSTER EINPRESINTAASJE: 20 DESIMBER It sinemamuseum yn Lyon is ûnderbrocht yn de âlde filmfabryk fan de bruorren Lumière, it DIA: Beacon yn New York hat in plakje yn in gebou dêr’t de etiketten foar koeketrompen printe waarden, WIELS sit yn in eardere bouwerij (brouwerij?) yn Brussel en Keunsthûs […]

10 October o/m 13 November 2014

DE PARADOKS FAN LOAIENS

Recensie door Vincent van Velsen

Wat sil der barre as jo twa keunstners byinoar bringe dy’t harren dwaande hâlde mei it snijflak tusken keunst en libben? Rumiko Hagiwara en Mounira al Solh ûndersochten yn de perioade fan harren residinsje de hjoeddeistige betsjutting fan loaiens. Sy bestudearren teksten oer dat ûnderwerp, sochten om wizen fan loaiwêzen en praten mei in protte […]

10 October o/m 13 November 2014

IN PRAISE OF LAZINESS

Residency Rumiko Hagiwara, Mounira Al Solh

“Seis dagen sille jo arbeidzje en al jo wurk dwaan.” Sa stiet it skreaun yn de tsien geboaden. Arbeidsetos ûndersskiedt de goeden van de omstippers, de pierewaaiers, de Taugenichts, de keunstners. “(…)Ik bin der grutsk op dat ik de loaiens fierd haw yn ‘e keunst.” skreau Marcel Duchamp, dêr’t er him fuort mei ôfsette tsjin […]

27 August o/m 8 October 2014

IT KOMMEN EN GEAN FAN IN ÔFKAPPE BEAMBLÊD

Recensie door Anne van Leeuwen

Alle planten hawwe in eigen lûd. In skuorrend blêd gnjirret jin tusken de fingers: it sêfte kreakjen fan de nerven, ôfwiksele mei it iepenspringen fan de fleizige selluloaze, jout in karakteristyk, suver noflik lûd. De mutilaasje fan planten is foar ús in feit. It is ûnderdiel fan in konstruksjeproses troch ferneatiging dat oan ‘e basis […]

27 August o/m 8 October 2014

DJIP YN IT OERWALD

Sara Bjarland, Christine Bax, Alexandra Duvekot

EINPRESINTAASJE 5 oktober 2014, 15.00 – 18.00 oere Kunsthuis SYB, Hoofdstraat 70, Beetstersweach Hja koene elkoar net, mar waarden troch Keunsthûs Syb yn Beetstersweach útnoege om tegearre te wurkje. Sara Bjarland en Alexandra Duvekot makken yn de ôfrûne wiken yn Syb in searje keunstwurken om it tema ‘jungle’. Sy lieten him dêrby ynspirearjen troch in […]