4 February o/m 15 March 2020

Bel syn Stand-up comedy-club

Residency

Maarten Bel

Komedyklup SYB: tryouts op freed 28 febrewaris, 6 maart en 13 maart Finale foarstelling: sneon 14 maart Tiid: fanôf 7 p.m. Tagong fergees Lit it ús asjebleaft witte as jo it poadium wolle nimme!

Artist in Space

Nieuws

Noordenaars, het samenwerkingsplatform van twaalf Noord-Nederlandse kunstinstellingen, lanceert het experimentele talentprogramma Artist in Space. De kunstinstellingen werken onderling samen om nieuwe mogelijkheden te kunnen bieden aan talentvolle kunstenaars en kunstprofessionals. Hiermee onderzoekt Noordenaars hoe deze talenten kunnen worden gestimuleerd om in het Noorden te blijven om hun carrière op te bouwen. Het programma is zeer divers, […]

4 November o/m 19 December 2019

Petra Ponte – Nola & Boni

Residinsje & iepen hûs

"Surinamers vinden de Friezen", De Tijd, 30 september 1952

Oant en mei 19 desimber is kurator Petra Ponte te gast yn Keunsthûs SYB. Yn SYB sil sy har troch argyfûndersyk en petearen ferdjipje yn keunstneressse Nola Hatterman (1899 – 1984) en frijheidsstrider Boni (sirka 1730 – 1793). Petra Ponte har project Nola & Boni giet oer it wurk en libben fan keunstneresse Nola Hatterman […]

Vytautas Kumža winner Sybren Hellinga Kunstpriis

Nieuws

Winnaar Vytautas Kumza met juryleden Nathalie Hartjes (l) en Louwrien Wijers. Foto: Sjoerd Knol

Sjuery Sybren Hellinga Keunstpriis 2019 Suver wat drûchwei besiket Samuel Otte yn syn wurk de ôfstân oer te brêgjen tusken it direkte momint fan kontakt, yntuysje en yntimiteit, en it neibelibjen, it gefoel efterôf, en dêr romte iepen te brekken foar selsrefleksje. Samuel liket beskieden oanwêzich yn syn eigen wurk, mar ek ûnmisber. Samuel nimt […]

8 o/m 10 November 2019

Het Resort X SYB: Midseason

Opening tentoonstelling & SYB Circles Artist Talk (met ZOMAAR Radio): 8 november, 17:00 uur

Sorry, dit berjocht is allinne beskikber yn it Nederlânsk en Ingelsk.

19 October o/m 3 November 2019

Sybren Hellinga Keunstpriis 2019

Groepstentoanstelling

19 oktober – 3 novimber yn Keunsthûs SYB (sneon en snein fan 13:00 – 17:00 oere) Iepenjen: 19 oktober, 13:00 oere Priisútrikken: 3 novimber om 15:00 oere Op 19 oktober o.s. wurdt yn Keunsthûs SYB in groepstentoanstelling iepene mei wurk fan Caz Egelie, Vytautas Kumža, Alina Lupu, Samuel Otte en Natalia Papaeva: sy binne nominearre […]

14 o/m 15 September 2019

Jasper Coppes – An Unfinished Ode to Mud

Einpresintaasje

Jasper Coppes wurket sûnt augustus yn SYB. Út ’e Sweach wei docht er ûndersyk nei it lânskip yn Fryslân (benammen nei de Waadeilannen), en wurket er oan in film dy’t er opnaam yn Grienlân.

28 July 2019

Old House Noises (the Sleeper, the Dreamer and the Guard) – Ash Kilmartin

Presintaasje

Presintaasje: snein 28 july 2019, 15:00 oere Keunstner Ash Kilmartin húsmannet sûnt 22 juny op ’e sweach. Yn har lêste wykein yn SYB dielt sy de útkomst fan de wurkperioade: in boek mei teksten en tekeningen oer klokkestuollen, midsieuske allegear, lûd en stim. Op snein 28 july, tusken 15:00 en 18:00 oere binne besikers fan […]

3 May o/m 19 June 2019

Saken van Staet en Oorlogh

Residinsje Seán Hannan

Yn maaie en juny ferwolkommet Keunsthûs SYB de Nederlânsk-Ierske keunstner Seán Hannan. Yn Beetstersweach wol er him ferdjipje yn de kontroversjele 17de iuwske diplomaat, skiedskriuwer en publisist, Lieuwe van Aitzema, dy’t troch in protte historisy in spion en in lânferrieder neamd waard.

26 April 2019

SYB presentearret: SYB Circles

kick-off

Foto: uit 'Drach', van Josje Hattink (2017). Haar project werd beschreven in de tekst 'Wie niet weg is wordt gezien' door Alix de Massiac (Schrijversprogramma 2017/2018)

SYB Circles is it nije program foar jonge keunstners, skriuwers en akademisy dy’t ûndersykje wolle hokfoar foarms keunstkrityk en –skôging noch mear oannimme kinne. Circles is in ferdjipjende fuortsetting fan it yn 2012 úteinsette Skriuwersprogram Schrijversprogramma fan SYB, dêr’t jonge skriuwers mei essees yn reagearren en reflektearren op it wurk dat yn de residinsjes produsearre […]

11 March 2019

Wurk Jort van der Laan ûntwikkele by SYB, oankocht troch Stedelijk Museum Amsterdam

Nieuws

image: Jort van der Laan, Neither of Us is Powerless, 2018, video, 8-minute loop, courtesy the artist

Ein febrewaris makke Stedelijk Museum Amsterdam bekend inkelde keunstwurken oankocht te hawwen fan acht byldzjend keunstners, fan wa’t wurk te sjen is yn de tentoanstelling Freedom of Movement. Ek it fideowurk Neither of Us is Powerless fan Jort van der Laan hearde ta dy oankeapen, en Keunsthûs SYB is der grutsk op bydroegen te hawwen […]

19 February o/m 3 March 2019

SÂN KEUNSTNERS, 24 OERE YN SYB

Gearwurking mei Academie Minerva, Grins

Hoe is het eigenlijk om te gast te zijn in een residency? En wat kun je doen en maken in 24 uur? In februari en maart nemen een aantal kunstenaars de proef op de som tijdens de 24-uurs residency in Kunsthuis SYB. Met: Radina Kordova en Kamile Cesnaviciute, Marieke Grunnewijk, Sven ten Berge, Jorien Ketelaar en Lola Diaz Cantoni, Laura Bolscher.

8 June o/m 22 July 2018

Notes of the Receptionist

Residinsje Anne Marijn Voorhorst, Minne Kersten, Marlena von Wedel en Charlott Weise

De stadigens, de duldsumens, de ûntfanklikens, de stilstân. It binne gjin útgongsposysjes dêr’tst by tinkst: no sil it heve! Nee, der hearsket stilte; wy binne yn ôfwachting, yn limbo. Passivens iepenet in wrâld dy’t wy leaver net sjogge. Wy hawwe foarkar foar in wrâld fan aksje; doelen helje, ‘statements’ meitsje. Bam bam bam! Wêrom sjogge […]

9 o/m 9 June 2018

it moaiste wurd

Workshop foar bern

Yn oansluting op it projekt fan Rosie Heinrich oer de stim, taal en self-storytelling organisearret Keunsthûs SYB ûnder lieding fan Hester Veenstra op sneon 7 april fan 13:00 oere ôf in edukative workhop foar bern fan 7 o/m 12 jier. Wat fynsto it moaiste Fryske wurd? Miskien is it in wurd datst faak brûkst of […]

16 April o/m 6 June 2018

IN SEARCH OF THE FUTURE

Residinsje Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten

Eindpresentatie: zaterdag 2 juni vanaf 16:00 uur
Met alle berichten over klimaat-verandering, het stijgen van de zeespiegel en het tekort aan schoon drinkwater ontstaat zo langzamerhand een erg mistroostig toekomstbeeld. Volgens Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten – en veel moderne denkers met hen – ligt de sleutel voor verandering in een nieuwe, collectieve droom. We zullen samen moeten werken en dus ook samen fantaseren over een toekomst die tegenwicht biedt aan de angstdroom. De kunst kan misschien geen oplossingen geven, maar wel de ruimte scheppen waarin we samen kunnen dromen.

6 o/m 9 September 2018

DIELNIMMENDE KEUNSTNERS BEKEND

Twadde triennale fan beetstersweach

Keunsthûs SYB presintearret yn ’e neisimmer de twadde edysje fan it om ’e trije jier weromkommend festival foar byldzjende keunst: de Triënnale fan Beetstersweach. Op ferskate histoaryske lokaasjes kinne jo fjouwer dagen lang sjen nei keunst, live performances, meidwaan oan aktiviteiten, harkje nei lêzingen, keunstners moetsje, kuierje en fansels lekker ite en drinke, wylst jo […]

18 September o/m 30 October 2017

It ambacht fan it tinken

troch Agnes Winter, oersetting Eduard Knotter

Fan de brûzende metropoal Londen nei it stille Fryske doarp Beetstersweach, in grutter kontrast is hast net foar te stellen. Yn 2017 gie Keunsthûs SYB foar it earst in gearwurking oan mei it King’s College yn Londen, ien fan ’e âldste universiteiten yn it Feriene Keninkryk. Foar de dielnimmende keunstners wie it in bysûndere kombinaasje […]

SYB ON AIR

Gearwurking Keunsthûs SYB & Zomaar Radio

By it projekt fan Rosie Heinrich set SYB út ein mei in gearwurking mei Zomaar Radio. Yn de pilot útstjoering fan SYB ON AIR gean Rosie Heinrich en Céline Mattieu (keunstner en skriuwer foar it skriuwersprogram fan SYB) in petear oan, dat We always need heroes as startpunt nimt. Zomaar Radio is in op mienskip […]

10 March o/m 15 April 2018

We always need heroes

Rosie Heinrich

Wy konstruearje ús realiteit yn it fertellen fan ferhalen. En as der wat bart sat net strykt mei ús ferhaal, kinne wy dat almeast op de ien of oare wize ferpakke, ferdraaie of gewoan negearje. “Alternative facts” by de rûs. Mar soms bart der eat dat sa bot ferskilt fan wat we ússels ferteld hawwe, […]