3 May o/m 19 June 2019

Saken van Staet en Oorlogh

Residinsje Seán Hannan

Yn maaie en juny ferwolkommet Keunsthûs SYB de Nederlânsk-Ierske keunstner Seán Hannan. Yn Beetstersweach wol er him ferdjipje yn de kontroversjele 17de iuwske diplomaat, skiedskriuwer en publisist, Lieuwe van Aitzema, dy’t troch in protte historisy in spion en in lânferrieder neamd waard.

26 April 2019

SYB presentearret: SYB Circles

kick-off

Foto: uit 'Drach', van Josje Hattink (2017). Haar project werd beschreven in de tekst 'Wie niet weg is wordt gezien' door Alix de Massiac (Schrijversprogramma 2017/2018)

SYB Circles is it nije program foar jonge keunstners, skriuwers en akademisy dy’t ûndersykje wolle hokfoar foarms keunstkrityk en –skôging noch mear oannimme kinne. Circles is in ferdjipjende fuortsetting fan it yn 2012 úteinsette Skriuwersprogram Schrijversprogramma fan SYB, dêr’t jonge skriuwers mei essees yn reagearren en reflektearren op it wurk dat yn de residinsjes produsearre […]

11 March 2019

Wurk Jort van der Laan ûntwikkele by SYB, oankocht troch Stedelijk Museum Amsterdam

Nieuws

image: Jort van der Laan, Neither of Us is Powerless, 2018, video, 8-minute loop, courtesy the artist

Ein febrewaris makke Stedelijk Museum Amsterdam bekend inkelde keunstwurken oankocht te hawwen fan acht byldzjend keunstners, fan wa’t wurk te sjen is yn de tentoanstelling Freedom of Movement. Ek it fideowurk Neither of Us is Powerless fan Jort van der Laan hearde ta dy oankeapen, en Keunsthûs SYB is der grutsk op bydroegen te hawwen […]

19 February o/m 3 March 2019

SÂN KEUNSTNERS, 24 OERE YN SYB

Gearwurking mei Academie Minerva, Grins

Hoe is het eigenlijk om te gast te zijn in een residency? En wat kun je doen en maken in 24 uur? In februari en maart nemen een aantal kunstenaars de proef op de som tijdens de 24-uurs residency in Kunsthuis SYB. Met: Radina Kordova en Kamile Cesnaviciute, Marieke Grunnewijk, Sven ten Berge, Jorien Ketelaar en Lola Diaz Cantoni, Laura Bolscher.

8 June o/m 22 July 2018

Notes of the Receptionist

Residinsje Anne Marijn Voorhorst, Minne Kersten, Marlena von Wedel en Charlott Weise

De stadigens, de duldsumens, de ûntfanklikens, de stilstân. It binne gjin útgongsposysjes dêr’tst by tinkst: no sil it heve! Nee, der hearsket stilte; wy binne yn ôfwachting, yn limbo. Passivens iepenet in wrâld dy’t wy leaver net sjogge. Wy hawwe foarkar foar in wrâld fan aksje; doelen helje, ‘statements’ meitsje. Bam bam bam! Wêrom sjogge […]

9 o/m 9 June 2018

it moaiste wurd

Workshop foar bern

Yn oansluting op it projekt fan Rosie Heinrich oer de stim, taal en self-storytelling organisearret Keunsthûs SYB ûnder lieding fan Hester Veenstra op sneon 7 april fan 13:00 oere ôf in edukative workhop foar bern fan 7 o/m 12 jier. Wat fynsto it moaiste Fryske wurd? Miskien is it in wurd datst faak brûkst of […]

16 April o/m 6 June 2018

IN SEARCH OF THE FUTURE

Residinsje Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten

Eindpresentatie: zaterdag 2 juni vanaf 16:00 uur
Met alle berichten over klimaat-verandering, het stijgen van de zeespiegel en het tekort aan schoon drinkwater ontstaat zo langzamerhand een erg mistroostig toekomstbeeld. Volgens Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten – en veel moderne denkers met hen – ligt de sleutel voor verandering in een nieuwe, collectieve droom. We zullen samen moeten werken en dus ook samen fantaseren over een toekomst die tegenwicht biedt aan de angstdroom. De kunst kan misschien geen oplossingen geven, maar wel de ruimte scheppen waarin we samen kunnen dromen.

6 o/m 9 September 2018

DIELNIMMENDE KEUNSTNERS BEKEND

Twadde triennale fan beetstersweach

Keunsthûs SYB presintearret yn ’e neisimmer de twadde edysje fan it om ’e trije jier weromkommend festival foar byldzjende keunst: de Triënnale fan Beetstersweach. Op ferskate histoaryske lokaasjes kinne jo fjouwer dagen lang sjen nei keunst, live performances, meidwaan oan aktiviteiten, harkje nei lêzingen, keunstners moetsje, kuierje en fansels lekker ite en drinke, wylst jo […]

18 September o/m 30 October 2017

It ambacht fan it tinken

troch Agnes Winter, oersetting Eduard Knotter

Fan de brûzende metropoal Londen nei it stille Fryske doarp Beetstersweach, in grutter kontrast is hast net foar te stellen. Yn 2017 gie Keunsthûs SYB foar it earst in gearwurking oan mei it King’s College yn Londen, ien fan ’e âldste universiteiten yn it Feriene Keninkryk. Foar de dielnimmende keunstners wie it in bysûndere kombinaasje […]

SYB ON AIR

Gearwurking Keunsthûs SYB & Zomaar Radio

By it projekt fan Rosie Heinrich set SYB út ein mei in gearwurking mei Zomaar Radio. Yn de pilot útstjoering fan SYB ON AIR gean Rosie Heinrich en Céline Mattieu (keunstner en skriuwer foar it skriuwersprogram fan SYB) in petear oan, dat We always need heroes as startpunt nimt. Zomaar Radio is in op mienskip […]

10 March o/m 15 April 2018

We always need heroes

Rosie Heinrich

Wy konstruearje ús realiteit yn it fertellen fan ferhalen. En as der wat bart sat net strykt mei ús ferhaal, kinne wy dat almeast op de ien of oare wize ferpakke, ferdraaie of gewoan negearje. “Alternative facts” by de rûs. Mar soms bart der eat dat sa bot ferskilt fan wat we ússels ferteld hawwe, […]

6 November o/m 18 December 2017

Hybride Symbioaze: in oertinking oer gearwurkjen fia Mingler

troch Menno Vuister, Oersetting Eduard Knotter

Yn 2017 waard troch de Jonge Akademie en de Koninklijke Akademie voor de Wetenschap it platfoarm Mingler inisjearre. Mingler is it bêst te omskriuwen as in platfoarm dat, krekt lykas in datingsite, troch beheinde profilen mei in omskriuwing fan de profesjonele praktyk en in matriks fan algoritmen gelegenheid jout om as keunstner en wittenskipper ‘matcht’ […]

23 February o/m 4 March 2018

RESIDINSJES FAN 24 OERE

Educatie i.s.m. Academie Minerva

De dagen lengen. De winter loopt ten einde. En dat betekent dat het weer tijd is voor de 24-uurs residencies in Kunsthuis SYB! Het begint zo langzamerhand een traditie te worden.
8 nachten van 12.00 tot 12.00, 23 februari t/m 4 maart
Eindpresentatie: 3 maart 2018, vanaf 16:00 uur

20 October 2017 o/m 31 January 2018

Iepen oprop Keunsthûs SYB 2019-2020

nijs

SYB staat open voor kunstenaars die diepgravend artistiek onderzoek willen doen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van hun werk. Daarnaast zoeken wij kunstenaars die projecten gericht op de participatie van het dorp en de regio willen opzetten.

22 November o/m 31 December 2017

OP ‘E SIIK NEI DE TAKOMST

Iepen oprop oan skriuwers en muzikanten

In het voorjaar van 2018 zullen componist/muzikant Sjoerd Leijten en kunstenaar/schrijver Stijn Verhoeff resident zijn bij Kunsthuis SYB. Voor hun filmproject IN SEARCH OF THE FUTURE zijn zij op zoek naar schrijvers en muzikanten.

6 November o/m 18 December 2017

Joint Forces

residensie Annegret Kellner, Emi Kodama, Thijs Jansen

Annegret Kellner, Picture Element

Mei trije projekten op it snijflak fan keunst en wittenskip ferkenne Keunsthûs SYB en it Frank Mohr Instituut yn gearwurking mei De Jonge Akademie en de Akademie van de Kunsten it koartlyn lansearre firtuele platfoarm Mingler, in moetingssite foar keunstners en wittenskippers.  Hoewol’t se faak yn ien siken neamd wurde, lykje keunst en wittenskip op […]

30 September o/m 3 November 2017

open call

Joint residency Keunsthûs SYB en CPVA

King’s College London’s Centre for Philosophy and Visual Arts (CPVA) en Keunsthûs SYB kundigje mei grutskens it fuortsetten fan harren gearwurking yn 2018 oan en nûgje keunstners út om in útstel yn te tsjinjen foar in twadde mienskiplik residinsjeprogram!

1 August o/m 10 September 2017

Drach

Residency Josje Hattink

Yn it Atlanticum (8000 – 5000 f. Kr.) bestie de boaiem fan Fryslân, Grinslân en Drinte noch foar in grut part út sompe. Yn dat wide, sodzige moeraslân, krigen soerstof en baktearjes amperoan de kâns om de ôfstoarne planteresten te fertarren. Oer tûzenen jierren ûntstienen út de deade planteresten meterstsjokke lagen fean, in boarne fan […]

23 o/m 23 June 2017

Peatland en Leechfean

Ekskurszje projekt Josje Hattink

Peatland en Leechfean; Keunsthûs SYB nûget dy út foar in deiprogramma (freed 23 juny) oer de spoaren dy’t de minske neilitten hat yn it feanlânskip. De moarns toane wy de bekroande 16mm-film “Flow Country” (2017) fan Jasper Coppes, folge troch in fraachpetear mei de keunstner. Yn de film nimt Jasper Coppes de sjogger mei yn […]