24 February o/m 5 March 2017

24 oers residinsjes

Safira Taylor en Dima Bondarenko, Mylan Hoezen en Floor Schothorst, Adriaan Luteijn, Marin Hondebrink en Rosalynn van Hummel, Dalida Georgiou-Achmet, Eirik Jahnsen

Ook dit jaar organiseert SYB in samenwerking met het Sober and Lonely Institute for Contemporary Art (SLICA) een programma van ultrakorte, 24-uurs residencies. Studenten en kunstenaars die pas zijn afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie (Rotterdam), de Hogeschool voor Kunsten Utrecht en Academie Minerva (Groningen), konden in de afgelopen maanden een voorstel insturen voor een verblijf in het Kunsthuis van niet meer en niet minder dan één dag en één nacht.

8 o/m 12 February 2017

Gabber Nation 2.0: Edysje Rotterdam

Art Rotterdam Intersections

Feyenoord (1993) Drawing by Bobby Jacques

Keunsthûs SYB op Art Rotterdam Intersections 2017, 8 o/m 12 febrewaris yn de Van Nellefabryk. Keunstners: Henrike Naumann, Boris Postma, Merle Vorwald, Bastian Hagedorn, Johannes Büttner, Tea Palmelund, Ekaterina Burlyga. Kurator: Agnes Winter. Ofrûne simmer liet Keunsthûs SYB it stille, fredige Beetstersweach efkes wakker op ’e grûnfêsten skodzje mei in droanende presintaasje fan it projekt […]

17 January 2017

“Sa letterlik folget de praktyk it skript einliks nea”

door Menno Vuister

Oer it wurk fan Feiko Beckers Tekst: Menno Vuister Oersetting: Ed Knotter Somtiden bekrûpt my it gefoel dat de hjoeddeistige keunst de gewoane minske folslein kwytrekke is. In wêzentlik part fan de hjoeddeiske keunst is nammentlik ûntaarde yn in grimelgrammel fan keunstnerspraktiken dy’t typearre wurde troch in ekstreme ûngelikensens oan objekten dy’t sy opsmite. Boppedat […]

9 January o/m 17 February 2017

The City as Canvas

Kampanje Crowdfunding foar The City as Canvas

Kampanje Crowdfunding foar The City as Canvas, in projekt fan Tiwánee van der Horst, 8 maart t/m 30 april Jou in bydrage oan de bou fan in revolúsjonêre 3D-tekenmasine, jou de arsjitektuer in nije kreative ympuls en fergrutsje de fleksibiliteit en duorsumens fan ús bouwen! Stypje it projekt “The City as Canvas” fan Tiwánee van […]

8 January o/m 20 February 2017

The Concrete: The Mountain

Residency Müge Yilmaz

“The Concrete: The Mountain” In ghillie suit is in type kamûflaazjepak dat bedutsen is mei in wielderich bistefelvacht. It is ûntwurpen om de drager folslein opgean te litten yn syn omjouwing by de jacht of yn in oarlochssituaasje. De bêste ghillies binne mei de hân makke fan natuerlike materialen: blêden, twiichjes en moas foar in […]

17 December 2016

The Inevitable Others

Presintaasje Feiko Beckers

Wolkom oan ‘e lêste presintaasje fan The Inevitable Others fan Feiko Beckers op sneon, 17 desimber, fan 16.00 oere!

23 November 2016

toekenning Mondriaan Fonds

Nieuws

Keunsthûs SYB ûntfangt in bydrage fan it Mondriaan Fonds Keunsthûs SYB is ôfgrysliken bliid mei de bydrage fan it Mondriaan Fonds foar it program fan 2017 én 2018! It Mondriaan Fonds draacht by oan programs fan presintaasje-ynstellings omdat dy fan fitaal belang binne foar ûntjouwing en sichtberens binnen de byldzjende keunstsektor. SYB set him organisaasjebreed […]

7 November o/m 22 December 2016

THE INEVITABLE OTHERS

Residency Feiko Beckers

De mislukkingen, het ongeluk en de gênante situaties die ontstaan in de interactie met de ander, staan centraal in het werk van Feiko Beckers. In zijn video’s en performances probeert hij grip te krijgen op situaties uit zijn eigen persoonlijke leven.

1 August o/m 25 September 2016

BURN SCAPE

Residency Helen Dowling

In jacht tropyske fisken. Se sjitte senuweftich trochinoar hinne ûnder it lûd fan in knapperjend fjurke. Dan trije fleurige tweintigers snoarkeljend yn in hurdrôze oseaan. Tuskentroch in opname fan it wetteroerflak út ‘e koele djipte wei mei dêrefter it grille sinneljocht en op ‘e soundtrack it flymjend tsjirpjen fan sikaden. Helen Dowling har The Burning […]

1 May o/m 12 June 2016

THE ELEMENTAL THAT FACES

Residency Jason Hendrik Hansma

Foar dy, op ‘e grûn, leit in ding. Foar my, op ‘e grûn, leit itselde ding. Wy sjogge, fiele en tinke ferskillend as wy nei dat ding sjogge, mar wy binne it deroer iens dat it dêr leit: yn en foar himsels. Yn de ynteraksje mei dat ding dat foar ús fuotten leit, ûntdekke wy […]

28 March o/m 30 April 2016

INTERNATIONAL VILLAGE SHOP BEETSTERZWAAG

Residency Wapke Feenstra

Beetstersweach yn de International Village Shop yn Keunsthûs SYB. Wat soesto graach meinimme wolle út Fryslân asto op besite giest by in boerehúshâlding yn, sis mar ris wat: Vladivostok? Fryske Dúmkes! Ja dy binne bysûnder, mar dy ferpakking is sa âldfrinzich! Is der net wat hippers? Faaks wat Frysk dat better by wodka past? Hoe […]

10 o/m 14 February 2016

mano y mano

Tentoonstelling Art Rotterdam Intersections 2016

Op de keunstbeurs wurdt net hantsjebakt oer de priis fan in keunstwurk. Wat jo al sjogge binne hannen dy’t mei ynmoed fûstkje, hannen dy’t skouderklopkes jouwe en hannen dy’t achteleas delflijd wurde op in skouder by it tútsjen. En hiel inkeldris kinne jo hannen betraapje op it stevich fûstkjen om de keap te bekrêftigjen. De […]

19 December 2015 o/m 30 January 2016

THE REGISTRY OF PSEUDONYMS

Residency Riet Wijnen

“Onlangs bereikte mij langs omwegen het bericht dat de heer John Ravenswood, wonende op het eiland Quelpart, was overleden.” skriuwt J.J. Slauerhoff yn it foaropwurd fan Ravenswood syn dichtbondel Oost-Azië. De auteur, giet Slauerhoff fierder, desertearre fan in walfiskfarder en kaam telâne op in eilân yn de Strjitte fan Korea. Bang om syn ferbliuwplak priis […]

26 October o/m 5 December 2015

GRINNING MACHINES and a CLOSEMOUTHED GROWL

Residency Toon Fibbe, Laura Wiedijk

Yn it parallelle, digitale universum dat it ynternet is, bestiet in subkultuer fan minsken dy’t har yn har djipste ynderlik gjin minske fiele, mar bist of mytysk wêzen. Sy drage de siel fan bygelyks in wolf, in foks, in kat, in elf, in fampier, in ingel of in demon en komme benammen gear op ynternetfora. […]

10 o/m 13 September 2015

SFEAR FAN YNSET

de 1e Triënnale van Beetsterzwaag

Keunsthûs SYB presentearret yn ‘e neisimmer de earste edysje fan in om de trije jier weromkommend festival foar byldzjende keunst: de Triënnale fan Beetstersweach. Op tsien histoaryske lokaasjes kinne jo fjouwer dagen lang sjen nei keunst, live performances, meidwaan oan aktiviteiten, harkje nei lêzingen en muzyk, keunstners moetsje, kuierje, en fansels lekker ite en drinke, […]

3 August o/m 13 September 2015

FESTIVAL OF SPORTS

Residency Rieke Vos, Kasper Jacobs, Ilke Gers, Frank Koolen, Eric Giraudet de Boudemange

No’t de ein fan july yn ’t sicht komt, komt de toergekte sa njonkenlytsen op har hichtepunt. Sponsors, dopingplysje, de sport(fyts)parse en poadiumfamkes komme machtich as de miggen op de swittende hurdfytsers ôf. Op ’e hakken folge troch de taskôgers. Sport ferieniget. Mar troch de fiergeande professionalisearring, kommersialisearring en mondalisearring fan grutte eveneminten lykas de […]

28 o/m 28 June 2015

NO SOLID GROUND

Recensie door Anne Marijn Voorhorst

CROSS SECTION OF A LANDSCAPE #2 – Yeb Wiersma & Miek Zwamborn Yn koarte broek krije wy de fuotten omheech. Seeklaai bliuwt ús oan ‘e skonken plakken, fan ‘e fuotten oant oan ‘e kûten. Ik hear ien praten, de wyn op ‘t Waad hat alle romte en swypket by de earen lâns. Nearne earder sa’n […]

15 May o/m 20 June 2015

AS THE LAKE SAID TO THE BOAT

Sjoerd Westbroek, Frans-Willem Korsten, Edward Clydesdale Thomson

Old Man [the sun] showed them the roots and the berries, and showed how to gather these, and certain times of the year they should peel the bark of some trees and eat it… (Grinell, G.B. 1913. Blackfeet Indian stories. C. Scribner’s Sons, New York.). De binnenkant fan de bast fan nuddelbeammen wie iuwenlang in […]