16 April o/m 6 June 2018

IN SEARCH OF THE FUTURE

Residinsje Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten

Eindpresentatie: zaterdag 2 juni vanaf 16:00 uur
Met alle berichten over klimaat-verandering, het stijgen van de zeespiegel en het tekort aan schoon drinkwater ontstaat zo langzamerhand een erg mistroostig toekomstbeeld. Volgens Stijn Verhoeff en Sjoerd Leijten – en veel moderne denkers met hen – ligt de sleutel voor verandering in een nieuwe, collectieve droom. We zullen samen moeten werken en dus ook samen fantaseren over een toekomst die tegenwicht biedt aan de angstdroom. De kunst kan misschien geen oplossingen geven, maar wel de ruimte scheppen waarin we samen kunnen dromen.

6 o/m 9 September 2018

DIELNIMMENDE KEUNSTNERS BEKEND

Twadde triennale fan beetstersweach

Keunsthûs SYB presintearret yn ’e neisimmer de twadde edysje fan it om ’e trije jier weromkommend festival foar byldzjende keunst: de Triënnale fan Beetstersweach. Op ferskate histoaryske lokaasjes kinne jo fjouwer dagen lang sjen nei keunst, live performances, meidwaan oan aktiviteiten, harkje nei lêzingen, keunstners moetsje, kuierje en fansels lekker ite en drinke, wylst jo […]

18 September o/m 30 October 2017

It ambacht fan it tinken

troch Agnes Winter, oersetting Eduard Knotter

Fan de brûzende metropoal Londen nei it stille Fryske doarp Beetstersweach, in grutter kontrast is hast net foar te stellen. Yn 2017 gie Keunsthûs SYB foar it earst in gearwurking oan mei it King’s College yn Londen, ien fan ’e âldste universiteiten yn it Feriene Keninkryk. Foar de dielnimmende keunstners wie it in bysûndere kombinaasje […]

SYB ON AIR

Gearwurking Keunsthûs SYB & Zomaar Radio

By it projekt fan Rosie Heinrich set SYB út ein mei in gearwurking mei Zomaar Radio. Yn de pilot útstjoering fan SYB ON AIR gean Rosie Heinrich en Céline Mattieu (keunstner en skriuwer foar it skriuwersprogram fan SYB) in petear oan, dat We always need heroes as startpunt nimt. Zomaar Radio is in op mienskip […]

10 March o/m 15 April 2018

We always need heroes

Rosie Heinrich

Wy konstruearje ús realiteit yn it fertellen fan ferhalen. En as der wat bart sat net strykt mei ús ferhaal, kinne wy dat almeast op de ien of oare wize ferpakke, ferdraaie of gewoan negearje. “Alternative facts” by de rûs. Mar soms bart der eat dat sa bot ferskilt fan wat we ússels ferteld hawwe, […]

6 November o/m 18 December 2017

Hybride Symbioaze: in oertinking oer gearwurkjen fia Mingler

troch Menno Vuister, Oersetting Eduard Knotter

Yn 2017 waard troch de Jonge Akademie en de Koninklijke Akademie voor de Wetenschap it platfoarm Mingler inisjearre. Mingler is it bêst te omskriuwen as in platfoarm dat, krekt lykas in datingsite, troch beheinde profilen mei in omskriuwing fan de profesjonele praktyk en in matriks fan algoritmen gelegenheid jout om as keunstner en wittenskipper ‘matcht’ […]

23 February o/m 4 March 2018

RESIDINSJES FAN 24 OERE

Educatie i.s.m. Academie Minerva

De dagen lengen. De winter loopt ten einde. En dat betekent dat het weer tijd is voor de 24-uurs residencies in Kunsthuis SYB! Het begint zo langzamerhand een traditie te worden.
8 nachten van 12.00 tot 12.00, 23 februari t/m 4 maart
Eindpresentatie: 3 maart 2018, vanaf 16:00 uur

20 October 2017 o/m 31 January 2018

Iepen oprop Keunsthûs SYB 2019-2020

nijs

SYB staat open voor kunstenaars die diepgravend artistiek onderzoek willen doen om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van hun werk. Daarnaast zoeken wij kunstenaars die projecten gericht op de participatie van het dorp en de regio willen opzetten.

22 November o/m 31 December 2017

OP ‘E SIIK NEI DE TAKOMST

Iepen oprop oan skriuwers en muzikanten

In het voorjaar van 2018 zullen componist/muzikant Sjoerd Leijten en kunstenaar/schrijver Stijn Verhoeff resident zijn bij Kunsthuis SYB. Voor hun filmproject IN SEARCH OF THE FUTURE zijn zij op zoek naar schrijvers en muzikanten.

6 November o/m 18 December 2017

Joint Forces

residensie Annegret Kellner, Emi Kodama, Thijs Jansen

Annegret Kellner, Picture Element

Mei trije projekten op it snijflak fan keunst en wittenskip ferkenne Keunsthûs SYB en it Frank Mohr Instituut yn gearwurking mei De Jonge Akademie en de Akademie van de Kunsten it koartlyn lansearre firtuele platfoarm Mingler, in moetingssite foar keunstners en wittenskippers.  Hoewol’t se faak yn ien siken neamd wurde, lykje keunst en wittenskip op […]

30 September o/m 3 November 2017

open call

Joint residency Keunsthûs SYB en CPVA

King’s College London’s Centre for Philosophy and Visual Arts (CPVA) en Keunsthûs SYB kundigje mei grutskens it fuortsetten fan harren gearwurking yn 2018 oan en nûgje keunstners út om in útstel yn te tsjinjen foar in twadde mienskiplik residinsjeprogram!

1 August o/m 10 September 2017

Drach

Residency Josje Hattink

Yn it Atlanticum (8000 – 5000 f. Kr.) bestie de boaiem fan Fryslân, Grinslân en Drinte noch foar in grut part út sompe. Yn dat wide, sodzige moeraslân, krigen soerstof en baktearjes amperoan de kâns om de ôfstoarne planteresten te fertarren. Oer tûzenen jierren ûntstienen út de deade planteresten meterstsjokke lagen fean, in boarne fan […]

23 o/m 23 June 2017

Peatland en Leechfean

Ekskurszje projekt Josje Hattink

Peatland en Leechfean; Keunsthûs SYB nûget dy út foar in deiprogramma (freed 23 juny) oer de spoaren dy’t de minske neilitten hat yn it feanlânskip. De moarns toane wy de bekroande 16mm-film “Flow Country” (2017) fan Jasper Coppes, folge troch in fraachpetear mei de keunstner. Yn de film nimt Jasper Coppes de sjogger mei yn […]

29 April o/m 14 May 2017

De beweging it pantser út

Resinsje troch Ananda Serné

Njonken in skulptuer sit in man. Hy spilet sello. It is sneontemiddei en de besikers fan de eksposysje The City as Canvas foarmje sykjend in rûntsje om de man en skulptuer hinne. Ut it trepsgat wei ferskynt in dûnseres dy’t de besikers ien foar ien mei-inoar ferbynt, se leit wifkjende hannen op frjemde skouders. De […]

5 June o/m 2 July 2017

Enough Rumours to Swing A Cat

Residency Alison Yip

Residential mural (sunken city style), Mount Pleasant, Vancouver 2014 by OK! Murals

Residency Alison Yip Yn de tiid fan har ferbliuw rjochtet Yip har omtinken op it 300 jier âlde bouwurk dêr’t Keunsthûs SYB yn festige is. It gebou is in ikoan wurden foar residinsjes en Yip sil mei troch harsels ûntwikkele metoaden foar muorreskilderingen en romtlike yntervinsjes, de ferhalen fan it 300 jier âlde gebou reflektearje […]

8 March o/m 30 April 2017

The city as Canvas

Residinsje Tiwánee van der Horst

Mei dyn eigen hannen in hûs bouwe: dat is faaks wol de ultime dream fan mannich ûntwerper, keunstner of arsjitekt. Mar tusken dyn eigen hannen en de bou fan in hûs, leit in lang trajekt dêr’t withoefolle fertaalslaggen makke wurde moatte. Automatysk komme gebouwen dêrtroch fier ôf te stean fan de inisjele, kreative ympuls: it […]

28 February 2017

Eleminten fan in apokalyps of evolúsje

Troch Anne Marijn Voorhorst

Op snein 19 febrewaris liedt Müge Yilmaz (1985, Istanbûl) ús, in groep fan benammen Friezen en Rânestedsjers, nei de bosk fan Beetstersweach. It is tsjuster en dridzich. De oardel moanne fan Yilmaz har residinsje sit derop. Sy hat har yn dy perioade benammen bûgd oer de performance dy’t wy daliks yn it tsjuster belibje sille. […]

24 February o/m 5 March 2017

24 oers residinsjes

Safira Taylor en Dima Bondarenko, Mylan Hoezen en Floor Schothorst, Adriaan Luteijn, Marin Hondebrink en Rosalynn van Hummel, Dalida Georgiou-Achmet, Eirik Jahnsen

Ook dit jaar organiseert SYB in samenwerking met het Sober and Lonely Institute for Contemporary Art (SLICA) een programma van ultrakorte, 24-uurs residencies. Studenten en kunstenaars die pas zijn afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie (Rotterdam), de Hogeschool voor Kunsten Utrecht en Academie Minerva (Groningen), konden in de afgelopen maanden een voorstel insturen voor een verblijf in het Kunsthuis van niet meer en niet minder dan één dag en één nacht.

8 o/m 12 February 2017

Gabber Nation 2.0: Edysje Rotterdam

Art Rotterdam Intersections

Feyenoord (1993) Drawing by Bobby Jacques

Keunsthûs SYB op Art Rotterdam Intersections 2017, 8 o/m 12 febrewaris yn de Van Nellefabryk. Keunstners: Henrike Naumann, Boris Postma, Merle Vorwald, Bastian Hagedorn, Johannes Büttner, Tea Palmelund, Ekaterina Burlyga. Kurator: Agnes Winter. Ofrûne simmer liet Keunsthûs SYB it stille, fredige Beetstersweach efkes wakker op ’e grûnfêsten skodzje mei in droanende presintaasje fan it projekt […]