17 o/m 30 March 2021

24-uurs Residencies

Samenwerking

Wat kun je doen en maken in 24 uur? De komende twee weken verwelkomt SYB 23 studenten van Academie Minerva voor een 24-uurs residency.

1 February o/m 14 March 2021

Janne van Gilst

Raamexpositie 13 en 14 maart 2021

Janne van Gilst - Miltvuurbosjes - Cyanotypie

Yn febrewaris en maart is Janne van Gilst te gast yn Keunsthûs SYB. Út SYB wei sil sy op ’e siik nei miltfjoerboskjes.

COLLECTIVE

Iepen Oprop: kapdatum 17 maart 2021

Bisto al in jiermannich oan it wurk as byldzjend keunstner yn it noarden fan  Nederlân, en hasto ferlet fan in good old wurkbesprek, it útwikseljen fan ideeën en it útwreidzjen fan dyn netwurk? Doch dan mei oan COLLECTIVE, organisearre troch Keunsthûs SYB (Beetstersweach) en Keunstinisjatyf VHDG (Ljouwert). Foar wa: profesjonele byldzjend keunstners, skriuwers en/of keunstkritisy […]

Keunsthûs SYB dochs yn regeling Kunstpodia BASIS

Nieuws | 09/02/2021

Image: Maarten van Maanen

Nei it ‘positive advys sûnder takenning’ yn septimber 2020 hat SYB ynhâldlik beswier yntsjinne by it Fûns. De kommisje hat dat beswier woegen en grûndearre ferklearre.

7 December 2020 o/m 17 January 2021

De Onkruidenier

Residinsje

Onkruidenier - Chalk Talks, Warming Up Festival 2020. Foto: Tim Hillige

Fan 7 desimber 2020 oant en mei 17 jannewaris is De Onkruidenier te gast yn Keunsthûs SYB. Foar de Onkruidenier foarmet it mei-inoar opgean fan lânskipsfoarmjende faktoaren tusken minske en omjouwing in wichtige oanlieding foar harren wurk. Hokfoar ynfloed hat de omjouwing op ús en wy op de omjouwing? Yn de perioade fan har residinsje […]

tige tank 🎄

Tankjewol foar dyn stipe en bekutsenens en wy winskje dy noflike feestdagen en in goed en sûn 2021!

Affecting change through Artist-in-Residencies

Online symposium

Image: Kristin Metho

Datums: tiisdei 8e, tongersdei 10 desimber 2020 & tongersdei 14 jannewaris 2021 Lokaasje: online Kaarten: fergees Taal: Ingelsk Meld jo hjir asjebleaft oan Folslein programma hjir Fan tiisdei 8 desimber ôf organisearret Keunsthûs SYB yn ’e mande mei Hotel Maria Kapel en Transartists in sympoasium om te ûndersykjen hoe’t artist-yn-residinsjes positive maatskiplike feroarings realisearje kinne. […]

#nietonderdezaaglijn

#nietonderdezaaglijn

Yn ’e mande mei noch 13 Nederlânske keunstynstellings is Keunsthûs SYB, nettsjinsteande in posityf advys fan de kommisje fan it Mondriaan Fonds, ûnder de seachline (‘onder de zaaglijn’) bedarre, omdat it budzjet net foldwaande wie. Mei de aksje #nietonderdezaaglijn wolle se minister Van Engelshoven oproppe om it budzjet foar presintaasje-ynstellings dochs noch sa te ferheegjen, […]

7 August o/m 20 September 2020

Becoming a Sentinel Species

Sissel Marie Tonn

De measte minsken witte wol dat plestik in grut gefaar is foar de sûnens fan de oseanen en fiedselstringen. Mar beseffe wy ek dat de minske sels miskien wol it meast oan plestik bleatsteld wurdt?

Fjouwerjierrige finansiering foar SYB

Nieuws

Kunsthuis SYB is een monument en staat ook bekend als 'Het Huis met Arend' - foto: Historisch Beetsterzwaag

Keunsthûs SYB is ôfgryslik wiis mei it takennen fan in fjouwerjierrige finansiering troch de provinsje Fryslân.

1 o/m 25 July 2020

Halla Einarsdóttir

Residinsje

Portal Scroll (still), Halla Einarsdóttir, 2020

Iepeningstiden: Sneon en snein, 13.00 oant 17.00 oere Finale presintaasje: sneon 25 juli, 3 p.m.

27 o/m 28 June 2020

Finale presintaasje USITATISSIMUMISSITATISU

Laurent-David Garnier

Wy noegje jo hertlik út om it wurk fan Laurent-David Garnier by Kunsthuis SYB te besjen. Iepen: Sneon 27 juni 13.00 – 17.00 oere Finale presintaasje: snein 28 juni, fanôf 3 p.m.

Nije lid programma-kommisje

Nieuws

Anika Mariam Ahmed - Crepuscular, oil on linen, 100 x 130 cm, 2020

Wy binne heul bliid mei de tagong fan Anika Mariam Ahmed ta de programmakommisje.

15 May o/m 28 June 2020

USITATISSIMUMISSITATISU

Laurent-David Garnier

De Frânske keunstner Laurent-David Garnier wurket mei stoffen dy’t ferdampe, dy’t flechtich en net taastber binne en makket dêr komposysjes mei dêr’t de besiker him yn bewege en ûnderdompelje kin. Mei it brûken fan rook yn dy skulptueren slacht er in brêge nei de klassike byldhoukeunst dy’t jo ommers ek op sintúchlike wize fernimme kinne. […]

Circles | Hoe binne jo dan echt?

Liza Voetman & Petra Ponte

Dizze tekst giet oer kontekst. En dan spesifyk oer it jinsels thús fielen yn in kontekst dy’t jin net eigen of oars is. Jo kinne wearde hechtsje oan in kontekst oars as it bekende, it eigene, mar de fraach is: Hoe geane jo dêrmei om?

17 o/m 29 May 2020

SÂN KEUNSTNERS, 24 OERE YN SYB

Samenwerking met Academie Minerva, Groningen

Hoe is it eins om te gast te wêzen yn in residinsje? En wat kinst dwaan en meitsje yn 24 oere? Yn febrewaris en maart sille in stikmannich keunstners de útdaging oangean yn in 24-uurs residency in Kunsthuis SYB. Mei: Karina Puuffin, Kara Noble, Layla Arthur, Nune Tunjikian, Pan Vanitcharoenthum, Polina Shuvalova, Klaudija Ilayte, Samantha Pellarini […]

25 March o/m 9 May 2020

Anna Hoetjes – Spectra

9 maaie | besite op ôfspraak

Anna Hoetjes - Spectra (Portret van Astronomen Annie Jump Cannon en Henrietta Leavit gezien door een spectroscoop. Projectie op papier), 2020

De kommende wiken ferbliuwt byldzjend keunstneresse Anna Hoetjes (1984, Amsterdam) yn Keunsthûs SYB. Keunsthûs SYB is op dit stuit net tagonklik foar publyk, mar wol keunstners noch wol de gelegenheid biede harren wurk fierder te ûntwikkeljen.