7 o/m 9 October 2022

Einpresintaasje Steven Jouwersma

in Kunsthuis SYB

Steven Jouwersma, Piepbeestjes, 2022, 16 paneels beschilderd kamerscherm, 136 x 157 cm

Keunsthûs SYB nûget jo fan herten út foar de presintaasje fan nij wurk fan Steven Jouwersma. Kom op 7 oktober lâns om de keunstner te moetsjen, it nije wurk te besjen en mei-inoar ôf te sluten mei in drankje.

22 August o/m 9 October 2022

Steven Jouwersma: Je vergeet jezelf nog eens

Residinsje

Steven Jouwersma, cactushands study, 35 x 36 cm, acrylic on wood panel

Keunsthûs SYB ferwolkommet Steven Jouwersma fan 22 augustus o.e.m. 9 oktober 2022 as residint.

27 June o/m 8 August 2022

Iepen Oprop Sybren Hellinga Keunstpriis 2022

foar keunstners dy’t nei 1 juny 2017 en foar 15 july 2022 ôfstudearre binne

Kapdatum: moandei 8 augustus 2022 (oant 23:59 oere) Fuort nei it dielnimmersformulier en it reglemint Sybren Hellinga Keunstpriis 2022 Op 13 novimber wurdt de 9de Sybren Hellinga Keunstpriis útrikt yn Keunsthûs SYB. Dy oantrúnpriis is ornearre foar yn Nederlân wenjende keunstners dy’t nei 1 juny 2017 en foar 15 july 2022 ôfstudearre binne oan in […]

31 May o/m 10 July 2022

Sol Archer: Gardening Practices

Residinsje

Sol Archer is fan 30 maaie – 10 july 2022 te gast yn Keunsthûs SYB om in film te meitsjen oer it behear en behâld fan lânskippen en ekosystemen troch te túnkjen.

7 April o/m 5 May 2022

Charlotte Eta Mumm: Grund (deel 1)

Residinsje

Keunsthûs SYB ferwolkommet Charlotte Eta Mumm. Sy sette mei it earste part fan har residisje ‘Grund’ út ein op 7 april en ferbliuwt o/m 5 maaie yn SYB om ferskate soarten Fryske grûn te ûndersykjen en te sammeljen. Op 18 july komt hja foar fjirtjin dagen werom om te wurkjen oan de lêste faze fan […]

20 March 2022

Einpresintaasje Liza Prins

yn Keunsthûs SYB

Oanomme snein 20 maart presintearret Liza Prins har projekt Bitterswiet – A Tiny Mulder Inquiry yn Keunsthûs SYB. Jo binne fan herten útnûge fan 13:00 – 17:00 oere foar de iepen middei. Om 15:00 oere sil Liza har ûndersyk en befinings presinterje. Liza hat har yn de perioade fan de residinsje ferdjieppe yn it wurk […]

26 February 2022

A Reading of Bitterswiet

Lêsmiddei

Hjirby nûgje wy jo fan herten út foar A Reading of Bitterswiet yn Keunsthûs SYB op sneon 26 febrewaris fan 14:00 – 16:00 oere.

7 February o/m 20 March 2022

Liza Prins

Residency

Image: 9 herbs charm workshop, 2021. In collaboration with Layla Durrani

Bitterswiet – In ûndersyk nei Tiny Mulder yn wurd en lûd Liza Prins is de earstfolgjende keunstner dy’t by Keunsthûs SYB te gast is foar in residinsje. Fan 7 febrewaris o/m 20 maart dûkt hja yn it libben en it wurk fan Tiny Mulder.

Open Call 2023 & 2024

Kapdatum: 6 februari 2022, 23:59 oere

Keunsthûs SYB siket nije projektútstellen foar de programmearring fan 2023 en 2024, fan byldzjend keunstners dy’t yn Nederlân wenje en wurkje.

CIRCLES | Duvelbanner

Carmen Schabracq en Vanessa van 't Hoogt

Vanessa van ’t Hoogt schreef in het kader van SYB Circles een essay over het werk van Carmen Schabracq. 

9 November 2021 o/m 15 January 2022

Carmen Schabracq – Duvel Banner

Definitive presintaasj ferpleatst!

Image: Saskia Hardus

Spitigernôch is de definitive presintaasje fan Carmen ferpleatst.

10 o/m 19 September 2021

Besjoch Langstme

De Derde Triënnale van Beetsterzwaag

A Smoker's Theatre - Caz Egelie en Jesse Strikwerda

Besjoch de foto’s fan Langstme hjir:

Circles | Hartelijk dank u, zo spraken de planten

Liza Voetman & Inge Meijer

Inge Meijer's Car Garden video in de Tropische Kas tijdens Langstme, de Derde Triënnale van Beetsterzwaag, 2021 (foto: Sjoerd Knol)

In oersetting fan Liza Voetman har ynterview mei Inge Meijer folget meikoarten.

10 o/m 19 September 2021

Langstme

de Tredde Triënnale fan Beetstersweach

Tusken 10 en 19 septimber organisearret Keunsthûs SYB foar de tredde kear in keunstrûte mei bysûnder wurk fan eardere gastkeunstners op ûngewoane lokaasjes yn Beetstersweach.

1 July o/m 15 August 2021

Inge Meijer: Community Garden

Residinsje

Image: Catalina Suescún P.

Fan 1 july ôf ferwolkommet Keunsthûs SYB Inge Meijer, dy’t oant en mei 15 augustus te gast is.

Online publikaasje: On Affecting Change

Gratis download

Image: Kristin Metho

Om te reflektearjen oer feroaring yn en fia lytse keunstynstellingen, hawwe wy ús residinsjekollega’s, keunstner en keunstorganisaasjes útnoege foar in online sympoasium yn trije dielen oan ‘e ein fan 2020. It wiene fruchtbere gearkomsten, en wy hawwe alle bydragen, ynsjoggen en suggestjes sammele yn in (online) publikaasje, bewurke troch Mariska van der Berg en ússels. Wy […]

19 May o/m 30 June 2021

Lotte van der Woude: Anthonio Maria

Residinsje

Yn maaie en juny is Lotte van der Woude te gast yn Keunsthûs SYB. By har ferbliuw yn SYB docht Lotte ûndersyk nei de skiednis fan de Fryske skipfeart oan ’e hân fan har eigen skip, de Anthonio Maria út 1905 en famyljeskiednis.