7 February o/m 20 March 2022

Liza Prins

Residency

Image: 9 herbs charm workshop, 2021. In collaboration with Layla Durrani

Bitterswiet – In ûndersyk nei Tiny Mulder yn wurd en lûd Liza Prins is de earstfolgjende keunstner dy’t by Keunsthûs SYB te gast is foar in residinsje. Fan 7 febrewaris o/m 20 maart dûkt hja yn it libben en it wurk fan Tiny Mulder.

Open Call 2023 & 2024

Kapdatum: 6 februari 2022, 23:59 oere

Keunsthûs SYB siket nije projektútstellen foar de programmearring fan 2023 en 2024, fan byldzjend keunstners dy’t yn Nederlân wenje en wurkje.

CIRCLES | Duvelbanner

Carmen Schabracq en Vanessa van 't Hoogt

Vanessa van ’t Hoogt schreef in het kader van SYB Circles een essay over het werk van Carmen Schabracq. 

9 November 2021 o/m 15 January 2022

Carmen Schabracq – Duvel Banner

Definitive presintaasj ferpleatst!

Image: Saskia Hardus

Spitigernôch is de definitive presintaasje fan Carmen ferpleatst.

10 o/m 19 September 2021

Besjoch Langstme

De Derde Triënnale van Beetsterzwaag

A Smoker's Theatre - Caz Egelie en Jesse Strikwerda

Besjoch de foto’s fan Langstme hjir:

Circles | Hartelijk dank u, zo spraken de planten

Liza Voetman & Inge Meijer

Inge Meijer's Car Garden video in de Tropische Kas tijdens Langstme, de Derde Triënnale van Beetsterzwaag, 2021 (foto: Sjoerd Knol)

In oersetting fan Liza Voetman har ynterview mei Inge Meijer folget meikoarten.

10 o/m 19 September 2021

Langstme

de Tredde Triënnale fan Beetstersweach

Tusken 10 en 19 septimber organisearret Keunsthûs SYB foar de tredde kear in keunstrûte mei bysûnder wurk fan eardere gastkeunstners op ûngewoane lokaasjes yn Beetstersweach.

1 July o/m 15 August 2021

Inge Meijer: Community Garden

Residinsje

Image: Catalina Suescún P.

Fan 1 july ôf ferwolkommet Keunsthûs SYB Inge Meijer, dy’t oant en mei 15 augustus te gast is.

Online publikaasje: On Affecting Change

Gratis download

Image: Kristin Metho

Om te reflektearjen oer feroaring yn en fia lytse keunstynstellingen, hawwe wy ús residinsjekollega’s, keunstner en keunstorganisaasjes útnoege foar in online sympoasium yn trije dielen oan ‘e ein fan 2020. It wiene fruchtbere gearkomsten, en wy hawwe alle bydragen, ynsjoggen en suggestjes sammele yn in (online) publikaasje, bewurke troch Mariska van der Berg en ússels. Wy […]

19 May o/m 30 June 2021

Lotte van der Woude: Anthonio Maria

Residinsje

Yn maaie en juny is Lotte van der Woude te gast yn Keunsthûs SYB. By har ferbliuw yn SYB docht Lotte ûndersyk nei de skiednis fan de Fryske skipfeart oan ’e hân fan har eigen skip, de Anthonio Maria út 1905 en famyljeskiednis.

1 April o/m 16 May 2021

Caz Egelie & Jesse Strikwerda: A Smoker’s Theatre

Residinsje

Scene 1. Achter het rookgordijn komt een verteller vandaan, handen uitgestrekt, het toneel op dat de eerste keer lijkt op een marktstraat, een andere keer op kleurrijke gevangeniscel. “Geloof mij” wordt, volgens het script, door de verteller geproclameerd. […] Verteller: ik stel me een verhaal voor met zo’n uitgestrektheid, zo’n enorm vermogen en zo’n allesomvattend […]

17 o/m 30 March 2021

24-uurs Residencies

Samenwerking

Wat kun je doen en maken in 24 uur? De komende twee weken verwelkomt SYB 23 studenten van Academie Minerva voor een 24-uurs residency.

1 February o/m 14 March 2021

Janne van Gilst

Raamexpositie 13 en 14 maart 2021

Janne van Gilst - Miltvuurbosjes - Cyanotypie

Yn febrewaris en maart is Janne van Gilst te gast yn Keunsthûs SYB. Út SYB wei sil sy op ’e siik nei miltfjoerboskjes.

COLLECTIVE

Iepen Oprop: kapdatum 17 maart 2021

Bisto al in jiermannich oan it wurk as byldzjend keunstner yn it noarden fan  Nederlân, en hasto ferlet fan in good old wurkbesprek, it útwikseljen fan ideeën en it útwreidzjen fan dyn netwurk? Doch dan mei oan COLLECTIVE, organisearre troch Keunsthûs SYB (Beetstersweach) en Keunstinisjatyf VHDG (Ljouwert). Foar wa: profesjonele byldzjend keunstners, skriuwers en/of keunstkritisy […]

Keunsthûs SYB dochs yn regeling Kunstpodia BASIS

Nieuws | 09/02/2021

Image: Maarten van Maanen

Nei it ‘positive advys sûnder takenning’ yn septimber 2020 hat SYB ynhâldlik beswier yntsjinne by it Fûns. De kommisje hat dat beswier woegen en grûndearre ferklearre.

7 December 2020 o/m 17 January 2021

De Onkruidenier

Residinsje

Onkruidenier - Chalk Talks, Warming Up Festival 2020. Foto: Tim Hillige

Fan 7 desimber 2020 oant en mei 17 jannewaris is De Onkruidenier te gast yn Keunsthûs SYB. Foar de Onkruidenier foarmet it mei-inoar opgean fan lânskipsfoarmjende faktoaren tusken minske en omjouwing in wichtige oanlieding foar harren wurk. Hokfoar ynfloed hat de omjouwing op ús en wy op de omjouwing? Yn de perioade fan har residinsje […]

tige tank 🎄

Tankjewol foar dyn stipe en bekutsenens en wy winskje dy noflike feestdagen en in goed en sûn 2021!

Affecting change through Artist-in-Residencies

Online symposium

Image: Kristin Metho

Datums: tiisdei 8e, tongersdei 10 desimber 2020 & tongersdei 14 jannewaris 2021 Lokaasje: online Kaarten: fergees Taal: Ingelsk Meld jo hjir asjebleaft oan Folslein programma hjir Fan tiisdei 8 desimber ôf organisearret Keunsthûs SYB yn ’e mande mei Hotel Maria Kapel en Transartists in sympoasium om te ûndersykjen hoe’t artist-yn-residinsjes positive maatskiplike feroarings realisearje kinne. […]